درجه حفاظتی راIP یا Ingress Protection  گویند.

 دوربین ها معمولا از درجه های حفاظتی IP65 , IP66IP60 بهره می برند که تعاریف آنها به صورت ذیل می باشد :
 IP65(عدد اول) : به معنی حفاظت کامل بدون نفوذ گردوغبار
  عدد دوم) : به معنی عدم نفوذ در برابر پاشیدن آب از همه طرف (360 درجه ) بدون فشار

8888
 IP66(عدد اول) : به معنای حفاظت کامل بدون نفوذ گردوغبار
  6(عدد دوم) : به معنای محافظت در برابر آب زیاد
  IP60(عدد اول):  به معنی حفاظت کامل بدون نفوذ گردو غبار
 0(عدد دوم): بدون محافظت در مقابل آب