دوربین های ایمنی جاده بطور کلی به شش دسته تقسیم می شوند:دوربین کنترل سرعت،دوربین کنترل چراغ قرمز،دوربین کنترل خط ویژه اتوبوس،دوربین کنترل پرداخت عوارض،دوربین کنترل عبور از خط آهن و دوربین انحراف به چپ.(در کشورمان در سالهای اخیر بیشتر شاهد نصب دوربین های کنترل سرعت در جاده ها بوده ایم.)

این دوربین ها اساسا” به دو روش راداری و لیزری کار می کنند. برای درک طرز کار آشکارسازهای راداری ابتدا باید بدانیم که آنها چه چیز را آشکار می کنند.مفهوم اندازه گیری سرعت وسایل نقلیه به کمک رادار بسیار ساده است.سرعت سنج رادیویی اساسا” ترکیبی از یک فرستنده و گیرنده رادیویی است که درون دستگاهی قرار گرفته اند.فرستنده دستگاهی است که با ایجاد نوسان در جریان الکتریکی باعث بالا و پایین رفتن ولتاژ جریان،تحت فرکانس مشخصی می شود.با توجه به اینکه الکتریسیته انرژی الکترومغناطیسی تولید می کند،زمانی که جریان الکتریکی به نوسان در آید این انرژی به شکل موج الکترومغناطیسی در هوا به پیش خواهد رفت.به طور معمول در فرستنده ها از تقویت کننده ای برای افزایش شدت انرژی الکترومغناطیسی و نیز آنتنی برای انتشار امواج در هوا استفاده می شود.فرآیندی که در گیرنده رادیویی رخ می دهد درست عکس چیزی است که در فرستنده طی می شود:امواج الکترومغناطیسی توسط آنتنی جمع اوری و سپس به جریان الکتریکی تبدیل می شود.در واقع رادیو در بنیادی ترین شکلش چیزی نیست جز انتقال امواج الکترومغناطیسی در فضا.