لوکس (LUX) چیست؟

لوکس متر دیجیتال

 

 

لوکس واحد SI برای تشخیص میزان نور در محیط یا در تعریف دقیق تر میزان تششعات نور مرئی بر واحد سطح است. هر لوکس برابر با یک لومن بر متر مربع است. در نور سنجی از این واحد برای نمایش میزان نور یک محیط که توسط چشم انسان دیده می شود استفاده می شود.

بیشتر در مورد لوکس

درک مفهوم تششعات نوری برای ذهن انسان تا حدی سخت است چرا که ما تنها در صورتی می توانیم نور را ببینیم که بر روی سطحی مشخص انعکاس پیدا کند. بنابر این میزان نور تابیده شده بر روی سطح واحدی است که در علوم عملی بیشتر با آن سروکار داریم. واحد لومن مشخص کننده حجم تششعات نوری در یک محیط است. این تششعات تا زمانی که به سطحی برخورد نکنند قابل تشخیص نخواهد بود و اینجاست که واحد لوکس اهمیت پیدا می کند. فرمول ساخت این واحد بسیار ساده است. یک لوکس برابر است با هزار لومن بر روی یک سطح یک متر مربعی.

گرچه رنگ و میزان انعکاس نور از سطح نیز بر روی میزان نور محیط تاثیر گذار است اما میزان نوری که از نظر چشم انسان در یک محیط دیده می شود رابطه مستقیمی با میزان لوکس سطوح در آن محیط دارد.

جدول معادل های طبیعی لوکس

روشنایی میزان معادل طبیعی
نور ستارگان در یک شب بدون ماه 0.0001 لوکس
نور ماه کامل در یک شب بدون ابر 0.27–1.0 لوکس
هوای گرد و میش و تاریک غروب 3.4 لوکس
نور معمولی یک اتاق پذیرایی 50 لوکس
نور راه روهای اداری 80 لوکس
یک روز کاملا ابری و تاریک 100 لوکس
نور استاندارد اتاق های اداری 320–500 لوکس
نور طلوع یا غروب خورشید 400 لوکس
نور یک روز ابری، استاندارد استادیوهای تلویزیونی 1000 لوکس
نور روز کامل (خوشید غیر مستقیم) 10000–25000 لوکس
نور مستقیم خورشید در ظهر 32000–100000 لوکس

چطور میتوان نور موجود در یک محیط را اندازگیری کرد؟

اندازگیری نور موجود در یک محیط از طریق دستگاهی به نام لوکس متر صورت می گیرد. لوکس متر دارای یک صفحه اندازگیری است که به دستگاه وصل شده و از طریق اندازگیری میزان شدت نوری که به صفحه برخودر می کند میتواند لوکس را در یک سطح اندازگیری کند.