شبکه های وایرلس به شدت تحت تاثیر متغیر های خارجی و داخلی قرار می گیرند که از آن جمله می توان به پدیده های آب و هوایی مانند :باد، باران ، برف ، مه ، دما و فشار که همگی ناشی از موقعیت جغرافیایی منطقه مورد نظر می باشد اشاره کرد .

لازم به ذکر است که امواج حاصل در شبکه های وایرلس از نوع الکترومغناطیس (EM) می باشند .شکست امواج الکترومغناطیسی در اتمسفرامواج Wireless در لایه تروپوسفر که از سطح زمین شروع شده و بسته به موقعیت زمین و شرایط جوی به ارتفاع 10 تا 17 کیلومتر هم می رسد، انتشار می یابند .لایه تروپوسفر شامل مجموعه ای از گازها و همچنین بخار آب می باشد .با افزایش ارتفاع به ازای هر 300 متر دما 2 درجه کاهش می یابد .سرعت فاز جبهه موج در ارتفاعات بالاتر کمی بیشتر خواهد بود که باعث ایجاد انحنا در موج EM می شود .

مسیر انتشار جبهه موج با عبور از اتمسفر انحنا پیدا می کند که به این خم شدگی (( پدیده شکست )) می گویند.این ضریب شکست به عوامل زیر بستگی دارد :

1) فشار کلی اتمسفر

2) فشار بخار آب

3) دمای هوا

تاثیر باران بر انتشار امواج EM

باران از 3 طریق بر امواج EM تاثیر می گذارد :

1) قطرات باران با شعاعی کمتر از طول موج تابشی، انرژی موج را با استفاده از تاثیر گرمازایی جذب می کنند و باعث کاهش انرژی موج می شوند که به شدتوابسته به فرکانس موج تابشی می باشد .

2) قطرات بزرگ تر باران که تقریبا اندازه طول موج تابشی هستند، باعث پراکندگی طول موج می شوند و این امر باعث کاهش دامنه موج می شود .