IRIS قطعه ای از دوربین است که میزان نور ورودی از لنز را کنترل میکند.به میزان باز بودن دهانه IRIS بستگی دارد.هرچه دهانه بازتر باشد نور بیشتری وارد میشود.نور وارد شده از IRIS به سنسور های تصویر برخورد کرده و این نور به عنوان ولتاژ الکتریکی که تصویر را تولید میکند ضبط میشود.