DWDR نوع دیجیتال از مکانیزم WDR یا همان بازه دینامیکی بالا به صورت دیجیتال است

در فرم دیجیتال به جای استفاده از دو CCD یک سیستم دیجیتال همان عملکرد را شبیه سازی می کند و مشکل اختلاف سطح نور زیاد را در محیط تا حدودی از بین می برد. این مکانیزم در واقع یک روش اجرا مکانیزم BLC می باشد و استفاده از نام DWDR بیشتر برای استفاده تبلیغاتی از نام WDR می باشد.