Bit rate یا نرخ بیت در تجهیزات ضبط تصاویر سیستم مداربسته به مشخصه ای گفته می شود که نشان دهنده تعداد بیت اطلاعات پردازش یا منتقل شده در واحد زمان است. تصاویر مداربسته پس از دریافت در دستگاه ضبط تصاویر یا پیش از آن در خود دوربین بسته به نوع سیستم مداربسته به صورت داده های دیجیتال در می آیند ، یکی از مشخصه های مهم در مورد پردازش و انتقال داده های دیجیتال بیت ریت یا نرخ بیت است که در واقع نشان دهنده حجم تصاویر یا اطلاعاتی است که در یک زمان مشخص از جایی به جای دیگر در سیستم مداربسته انتقال یا پردازش می یابد.