قرار است در شهر بزرگ چونگ کینگ در چین 500000 دوربین نظارت تصویری نصب شود . این پروژه حدود 2.6 میلیارد دلار هزینه در پی خواهد داشت ولی نتیجه کار این است که چونگ کینگ، به عنوان اولین شهر دنیا که بیشترین تعداد دوربین نظارت تصویری در آن نصب می شود شناخته خواهد شد.ونگ زینگ چون رئیس پلیس این شهر ادعا می کند که بعد از واقعه 11 سپتامبر آمریکا هم اکنون این شهر بیشترین تعداد دوربین های نظارت تصویر را داراست. تا کنون 40000 دوربین در مراکز اصلی شهر نصب شده است .