همانطور که می‌دانید حمل و نقل هوشمند یکی از عناصر مهم و حیاتی در شهرهای هوشمند می‌باشد. از این رو بر اهمیت سیستم‌های حمل و نقل هوشمند یا ITS (مخفف Intelligent transportation systems) افزوده شده است. در سراسر جهان شهرهای مهم تلاش دارند با بهره‌گیری از ITS ضمن افزایش امنیت، از آلودگی و شلوغی بکاهند.

بر اساس مقاله‌ای که توسط Frost & Sullivan منتشر شد، با افزایش سریع شهرنشینی، حمل و نقل هوشمند از نیازهای مهم شهروندانی است که با مشکلات متنوعی از جمله شلوغی، امنیت و آلودگی مواجه هستند.