چشم الکترونیکی دستگاهی است که به منظور ثبت حرکت بکار میرود.

این دستگاه حرکت را در محدود تحت فرمان خود انتخاب کرده و قادر به انجام کار هایی که از قبل برنامه ریزی شده است میکند.

این سیستم ها در واقع یک رادار ساده هستند که از یک فرستنده و گیرنده امواج مایکروویو (یا فراصوت) تشکیل شده اند.

فرستنده بطور پیوسته تپ هایی از این امواج را تولید و در فضا منتشر می کند.