ccd رنگی در واقع همان تک رنگ معمولی می باشد که با اضافه شدن چند قسمت مختلف به آن قابلیت تفکیک و تولید رنگها در آن اضافه می شود.
نور از طریق لنز و پس از عبور از یک فیلتر تصحیح رنگ به ccd می رسد.ccd به اشعه مادون قرمز که به طور طبیعی در نور روز موجود است حساس می باشد. این اشعه مادون قرمز خلوص رنگ های ایجاد شده در دوربین مدار بسته را تحت تاثیر قرار می دهد. به همین منظور قبل از برخورد نور با ccd با استفاده از فیلتر حذف مادون قرمز از تولید رنگ های خالص در دوربین اطمینان حاصل می شود.
پس بنابراین در دوربین های مداربسته با ccd رنگی فیلتر حذف مادون قرمز در کنار فیلتر تصحیح رنگ از اجزای جدا نشدنی هستند.