دستگاههای تعیین هویت زیستی یا کنترل دسترسی بایومتریکاز مهمترین دستگاههای حفاظتی هستند که امروزه در تمام محیطهایاداری و امنیتی مورد استفاده قرار می گیرند.

در کسب و کارهای امنیتی از این دستگاهها با نام دستگاههای کنترل دسترسی زیستی (Biometric Access Control)یا سیستم کنترل دسترسی زیستی یاد می شود.