منظور از حساسیت به نور معرفی یک ویژگی بد در دوربین نیست، بلکه یکی از ویژگ های اساسی کارکرد مناسب یک دوربین مداربسته است. هر چه مقدار این حساسیت زیادتر باشد نشان دهنده کیفیت بالاتر دوربین است.

مقادیر شدت روشنایی در یک محیط را با واحد لوکس (LUX) نمایش می دهند. به طور کلی برای نمایش مقادیر نور مورد نیاز دوربین مدار بسته از این واحد اندازه گیری استفاده می گردد.
برای اندازه گیری نور محیط مورد نظر می توانید از دستگاه های مخصوص لوکس سنج استفاده نمایید. مقادیر بدست آمده به شما کمک می کند تا با توجه به میزان نور موجود در محیط های مورد نظر خود دوربین مناسب خود را انتخاب نمایید.