خدمات تلفن ویپ

ارائه خدمات نصب و راه اندازی مرکز تلفن تحت شبکه (PBX)

راه اندازی ارتباط سیپ ترانک (Sip Trunk) مخابرات

راه اندازی شبکه ویپ بر بستر سیسکو و الستیکس (ٍElastix)

راه اندازی Vlan جهت بهبود عملکرد ویپ و شبکه

بر قرار ارتباط بین شعب شهری و کشوری